Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Ing. Vladimír Matouš

Dolní náměstí 714/13

Jablonec nad Nisou 46601

IČO:472 88 281 DIČ: CZ5412241417

  1. Všeobecná ustanovení

  1.1.   Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží, služeb a práce a provádění záručních a pozáručních oprav.

  1.2.   Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby (dále jen produkty), zakoupené ve společnosti Mikro Trading a.s.

a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.

  1.3.   Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nabytí produktu, tj. faktury nebo dodacího listu,

které slouží současně jako záruční doklad, popřípadě uvedení čísel těchto dokladů do reklamačního protokolu.

  1.4.   To, že byl zákazník seznámen s reklamačním řádem a záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu

nebo faktury.

  1.5.   Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti tohoto reklamačního řádu,

pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

 

  1. Nárok na uplatnění záruky

  2.1.   Kupující má právo uplatnit záruku jen na produkty, které vykazují vady, vztahuje se na ně záruka a byly zakoupeny

u prodávajícího.

  2.2.   Kupující je povinen zajistit kontrolu produktů co nejdříve po jejich převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky vad

zjištěných při této prohlídce pouze tehdy, když prokáže, že tyto vady měly produkty již v době převzetí těchto produktů.

  2.3.   Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

                        ○ 2.3.1.            Ztrátou dokladů dle bodu 1.3.

                        ○ 2.3.2.             Porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na produktech jsou.

                        ○ 2.3.3.             Mechanickým nebo jiným poškozením produktů při používání za jiných podmínek, než pro které je

                                   produkt vyroben.

  2.4.   Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo

s přehlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

  2.5.   Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné produkty za jiné, obdobné

se srovnatelnými technickými parametry.

  2.6.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

  2.7.   Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.

  2.8.   V případě výměny produktu za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původního dodacího listu.

 

  1. Ceník oprav

  3.1.   Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

  3.2.   V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré více náklady spojené s vyřízením reklamace

(testováním produktu, posouzení znalce, doprava produktu k zákazníkovi).

  3.3.   U mimo záručních oprav je účtovaná cena určována dohodou.

 

  1. Způsob vyřízení reklamace

  4.1.   Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží do 10

dnů od podání reklamace, která musí být učiněna nejpozději 2 dny po převzetí zboží zákazníkem.

  4.2.   Vyřízení oprávněné reklamace na vadné balení zboží bude řešeno slevou na zboží, výměnou zboží nebo dobropisem do 30

dnů od podání reklamace.

  4.3.   Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené zákazníkem. Tato reklamace bude

řešena opravou nebo výměnou do 30 dnů od zakoupení nebo výměnou při nedopravitelnosti produktu.

  4.4.   Reklamace se vyřizují výhradně ve firmě Mikro Trading a.s. nikoliv u zákazníka.

  4.5.   Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě čísla reklamačního protokolu pracovník

Servisního oddělení.

  4.6.   Reklamované produkty zaslané zákazníkem na náklady firmy Mikro Trading a.s. (dobírka) nebudou přijaty.

  4.7.   Zjistí-li firma Mikro Trading a.s., že příčinou problémů není reklamovaný produkt, ale související zařízení, bude

zákazníkovi účtována práce spojená se zjištěním tohoto stavu a nápravou tohoto stavu.

  4.8.   V záležitostech tímto reklamačním řádem neupravených se potom reklamace řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník.

 

  1. Účinnost

  5.1.   Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2017 ( pokud nebylo smluvně ujednáno jinak ) a platí do vydání nového

reklamačního řádu.